Regulamin pobytu

Regulamin


1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00, a kończy o godz. 12:00 w dniu wyjazdu.

2. Właściciele służą Państwu wszelką pomocą.

3. Przyjeżdżając do Nas należy zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości (dowód osobisty) i przedstawić  go gospodarzowi podczas dokonywania formalności związanych z pobytem.

4. Przekazanie i oddanie pokoju następuje po uprzednim dokonaniu zapłaty za okres objęty rezerwacją.

5. Właściciel kwatery zobowiązany jest udostępnić pomieszczenia i sprzęt wchodzący w skład wynajętej kwatery oraz zapewnić wszystko to co zawiera oferta.

6. Warunki sprzątania pokoi zajętych przez gości oraz ogrzewania domku w sezonie grzewczym ustalane są indywidualnie.

7. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania pokoju prosimy zgłaszać na bieżąco właścicielowi.

8. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio właścicielowi. Skargi wniesione po zakończeniu świadczenia nie będą rozpatrzone.

9. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokoju przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju.

10. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego lub odwiedzających go osób przyczyny.

11. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 7.00 rano.

12. Właściciel może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Gościa  postanowień umowy, a w szczególności, jeżeli wynajmujący:
- używa przedmiot umowy najmu w sposób niezgodny z umową
- dewastuje przedmiot najmu, powoduje pogorszenie jego stanu ponad normalne zużycie
- zakłóca spokój sąsiadów lub w inny sposób narusza spokój i porządek

13. Gość może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, jeżeli korzystanie z pokoju stanie się utrudnione lub niemożliwe, a właściciel pomimo zawiadomienia nie usunie przyczyny.

14. W obiekcie (korytarz ,kuchnia ,łazienka ,pokoje) prosimy o nie palenie papierosów. Prosimy o korzystanie z zadaszonego miejsca na zewnątrz budynku.
Dziękujemy w imieniu gości wypoczywających w obiekcie.

15. Wykupiony pobyt w gospodarstwie nie stanowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, przebywających w nim osób oraz kradzieży i zniszczenia mienia.

16. Parkowanie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu. Parking jest ogrodzony, bezpłatny, niestrzeżony

17. Korzystanie z placu zabaw oraz basenu przez dzieci wyłącznie pod opieką dorosłych.

18. Goście opuszczający pokój zobowiązani są do pozostawienia go w stanie takim, w jakim został on im przekazany.

Dziękujemy za współpracę i życzymy udanego wypoczynku w Osowii.